O nás

Občianske združenie ARTEA sme založili vo februári 2009 s cieľom podporovať a rozvíjať vzdelávanie, osvetu, vedu a výskum primárne v oblasti arteterapie, psychoterapie, psychológie a zdravého životného štýlu a šíriť dosiahnuté výsledky prostredníctvom internetu a ďalších médií.

Medzi naše hlavné aktivity patrí organizácia vzdelávacích podujatí pre tzv. pomáhajúce profesie s dôrazom na oblasť arteterapie, expresívne terapie a projektívne techniky, priama arteterapeutická práca - sebaskúsenostné skupiny, individuálna a skupinová práca na školách, organizácia arteterapeutických podujatí pre odbornú i laickú verejnosť - diskusie, tvorenie, bálintovské skupiny a taktiež editovanie a prevádzka portálu www.i-psychologia.sk (časopis o psychológii, internetová poradňa).

 

Stanovy združenia

 Zásady spracovania osobných údajov 

 

Spolupracujeme na arteterapeutických projektoch s:

  • Galéria mesta Bratislavy
  • Mestská knižnica v Bratislave
  • Staromestská knižnica v Bratislave
  • ZŠ Dubová, Bratislava

Náš tím:

 

Mgr. Katarína Mihinová - arteterapeutka, poradenská psychologička. Externe vedie výtvarný ateliér v domove seniorov a interaktívne čítania pre deti s rôznym znevýhodnením v Bratislavskej knižnici.

V rámci združenia:

- lektorsky vedie vzdelávacie akcie a workshopy

- vedie sebaskúsenostné skupiny pre deti aj dospelých

- organizuje vzdelávacie podujatia pre pomáhajúce profesie

-  riadi a organizačne zabezpečuje chod združenia. 

Absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Má ukončený výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a dlhodobý kurz v muzikoterapii pod vedením Mateja Lipského.

Kontakt: 0910 922 282, katkaprobstova@gmail.com

 

Mgr. Ivona Rankovová - poradenská psychologička; pracuje v Centre poradensko-psychologickeho poradenstva a prevencie v Bratislave I.. Absolvovala kurzy KIP, arteterapiu u PhDr. Uhrovej, PhDr. Krasulovej, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Eileen McGann, metodický kurz výtvarný prejav u detí zo znevýhodneného prostredia, krátkodobé kurzy rodinnej terapie u PhDr. Vyhnálkovej, terapie pevným objatím, procesorientovanej psychológie, detskej kresby, krízovej intervencie, tréning trénerov, efektívnej komunikácie a kurzy zamerané na závislosti vrátane mesačného študijného pobytu v USA. Aktuálne sa vzdeláva v Dlhodobom muzikoterapeutickom kurze pod vedením Mateja Lipského.Má skúsenosti s vedením arteterapeutickej skupiny pre deti s problémami v komunikácii, skupiny pacientov s duševnými poruchami v občianskom združení Krídla.

V OZ Artea pôsobí ako lektorka arteterapeutických kurzov, pravidelne vedie sebaskúsenostné skupiny pre dospelých a venuje sa aj individuálnej arteterapii.

Kontakt: 0915426560, E-mail: ivonarankovova@pobox.sk

 

Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD. - arte psychoterapeutka, pedagogička a výskumná pracovníčka. Zuzana pracuje aj ako arteterapeutka na základných školách v Bratislave, kde skúma možnosti arteterapeutickej intervencie s deťmi s problémovým správaním a emocionálnymi problémami. Zuzana skončila Pedagogickú Fakultu UK v roku 2002. Absolvovala arteterapeutické kurzy v Čechách pod vedením Beaty Albrich a vzdelanie v arteterapii získala na Goldmiths College University of London v Londýne v roku 2008 kde získala titul Master of Arts (MA) v arte psychoterapii. V minulosti pracovala v liečebno-výchovnom zariadení pre deti s problémovým správaním (SR), v špeciálnej škole pre deti s autizmom metódou ABA (Applied Behaviour Analysis) (UK), s deťmi týraných žien v chránenom bývaní  (UK) a tiež arteterapeuticky s deťmi na základných a stredných školách vo Veľkej Británii a na Slovensku. Vo Veľkej Británii sa podielala na štátnom pilotnom projekte NHS zavádzania systému terapeutických intervenciíí do základných a stredných škôl. Vo svojej praxi sa špecializuje na arteterapeutickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi s emočnými problémami a problémovým správaním. V oblasti arteterapie aj pravidelne publikuje. Je členkou Britskej arteterapeutickej asociácie.

V rámci združenia sa venuje predovšetkým arteterapeutickým programom pre školy.

Kontakt: zuz.krnac@yahoo.com