Zborník z medzinárodnej arteterapeutickej konferencie

24.06.2014 10:00
Podarilo sa nám vydať zborník z medzinárodnej arteterapeutickej konferencie, ktorá sa konala v októbri minulého roku. Pozrieť si ho môžete tu: zbornik

Jedna z recenzentiek Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. o ňom napísala toto: 

      Předložený sborník příspěvků z mezinárodní arteterapeutické konference, konané ve dnech 19. - 20. října 2013 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zachovává vědeckou serióznost, ale přitom je psán čtivě, svižně - a nejen odborné veřejnosti - srozumitelně. Textů, které tvoří skutečné přemostění mezi  teorií a její aplikací do praxe, není na současném trhu příliš.  Objevují se texty velmi odborné, analyzující arteterapeutickou teorii v její „širokospektrosti“, na druhé straně existují texty spíše metodického a instruktážního charakteru. Propojení obou rovin bývá spíše výjimkou. Předložený text dokáže přitažlivě a zajímavě, s výzvou k dalším hlubším úvahám, reflektovat nejnovější domácí  i zahraniční poznatky z oblasti arteterapie. Už  v  tomto aspektu spatřuji zásadní pozitivum  publikovaného mezinárodního sborníku.

      Na základě celkové struktury textů je patrné, že mezinárodní  arteterapeutická konference (konaná ve spolupráci 0Z Artea  a  Katedry  pedagogiky Filozofické fakulty) měla vysokou vědeckou  úroveň.  Téma  konference je totožné s názvem publikovaného mezinárodního sborníku.  Terapeutická intervence, která je uplatnitelná na  slovenských základních i středních školách, je zajímavým a inovačním modelem, který nachází realizaci i v zahraničí.  Preventivní a arteterapeutická práce s dětmi a mládeží byla centrem pilotního ověřování  prostřednictvím arteterapeutického projektu občanského sdružení Artea a vybrané základní školy  v Bratislavě.  Na  celkové koncepci publikace je patrná  kooperace slovenských a zahraničních odborníků - a to v oblasti teoretických východisek  v arteterapii, ale i v konkrétní arteterapeutické  práci s dětmi a mládeží. Řada odborníků, kteří své zkušenosti prezentují ve sborníku, jsou zároveň i  lektory na vysokých školách.  Publikace je vlastně odborným výstupem dvoudenní mezinárodní  arteterapeutické konference  s názvem  „Komplexná  starostlivost o dieťa v  školskom prostředí“, která prezentovala  teoretické přednášky  i  konkrétní  praktické  workshopy z oblasti arteterapie a muzikoterapie. 

      Publikovaný text má  sto stránek, obsahuje osm velmi kvalitních odborných textů.  Vybraná témata jsou  logicky strukturována a tematicky na sebe navazují. Velmi přínosné je, že jsou uvedeny zkušenosti ze zahraničí.  V celkovém hodnocení vědecké úrovně lze vyzdvihnout oprávněně i texty slovenských odbornic - Lucky Kubinové,  Ľuboslavy Sejčkové a Petry Slašťanové. 

      Nejen po stránce obsahové,  ale i  po stránce  formální  je text na vysoké  odborné úrovni. Každý příspěvek je vnitřně strukturován, obsahuje i informace o autorovi a kontakt na něj.  Tento formální aspekt je významný pro navázání spolupráce mezi autory článků a širší odbornou veřejností, která uvedený  text  prostuduje.

      Celkově lze říci, že sborník má vysokou  vědeckou úroveň. Je významným počinem pro  rozvíjení  praktických arteterapeutických postupů  i  pro hlubší  analýzy teoretických východisek.  Nelze si přát nic jiného, než aby našel tento velmi kvalitní text hodně čtenářů z odborné  komunity i širší veřejnosti.