Úvod do arteterapie - Žilina

13.05.2011 09:30

Chcete sa dozvedieť čo je to arteterapia, kde a ako ju môžeme využiť, akú silu v sebe skrýva a čo všetko nám môže odhaliť? 

Obsahové zameranie kurzu:

 
teoretický blok:

  • definícia, možnosti využitia arteterapie
  • psychoterapeutické prístupy
  • špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie
  • príprava a priebeh skupinového arteterapeutického stretnutia
  • čo si všímať počas tvorby, čo si všímať na výslednom diele

zážitkový blok:

  • skúsenosť na sebe cez  arteterapeutické techniky a rôzne výtvarné médiá
  • arteterapeutické aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou
  • zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu

Termín: 13. mája 2011 (piatok od 9,30 do 17,30)

 

Miesto: Žilina, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Vuruma 144  

Cieľová skupina: Pomáhajúce profesie ako aj študentky a študenti, prípadne laici, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre svoju prácu alebo osobnostný rast. K absolvovaniu nie je potrebné zvláštne výtvarné nadanie. Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Lektorka:

Mgr. Katarína Probstová -  poradenská psychologička. Venuje sa arteterapii, viedla odborné semináre a kurzy pre rôzne skupiny (deti, dospelí, pomáhajúce profesie, nevidiaci, mamičky s deťmi) a s rôznym zameraním (sebapoznávanie, tvorivosť, zážitková skupina, tvorivé dielne atď.). Absolvovala Systematické kurzy arteterapie u Heleny Novákovej a v spoločnosti Artter, arteteterapeutické semináre u Beate Albrich a Evy Fárkovej, Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne.  Ukončila výcvik v Symbol terapii a je vo výcviku v KIP.

Účastnícky poplatok:  40,-  Eur (v cene sú metodické listy a výtvarný materiál) je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Arte<a: 2579108051/0200 (VUB). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú. Platba priamo na mieste nie je možná.

Organizátor: OZ Arte<a v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline

Prihláška:
Meno:

Dátum narodenia:

Profesia:

Kontakt (najlepšie č. telefónu a e-mail): 

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na Mgr. Katarínu Probstovú, č.t.: 0910 922 282 mail:katkaprobstova@gmail.com