Školská trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie

07.02.2017 11:50

Intenzívny 4 mesačný výcvik

 

Výcvik ponúka

 

·         porozumenie dianiu a problémom v triede

·         praktické využitie expresívnych výtvarných metód v práci s triedou

·         nácvik práce s motivujúcimi otázkami a reflektujúcimi odpoveďami

·         priestor na objavenie Vášho kreatívneho Ja

·         skupinovú supervíziu

·         odborné vedenie výcviku

 

Výcvik prináša využitie prvkov artefiletiky, skupinovej arteterapie a skupinovej dynamiky v preventívnom a intervenčnom modeli práce so školskou triedou.  Výcvik je zameraný na zlepšenie vzťahov v triede porozumením vlastného prežívania a prehĺbením empatie voči spolužiakom. Predkladaný model podporuje u žiakov zložky reziliencie ako je tvorivosť, dôvera, vhľad, iniciatíva, vzájomná komunikácia a pozitívne sebaponímanie. Tento model zároveň vychádza z predpokladu kooperácie odborného zamestatnca a učiteľa/učiteľky pri práci s triedou a zameriava sa na poznanie a prežívanie žiakov, ktoré je externalizované do tvorivej činnosti a následne konkretizované v komunikácii, alebo v reflektívnom dialógu.

 

Cieľom výcviku je osvojiť si zručnosti expresívnych prístupov a skupinovej dynamiky v preventívnom modeli práce so školskou triedou na prvom stupni ZŠ. Výcvik je určený najmä pre odborných a pedagogických zamestnancov škôl, ktorí aktuálne pracujú so školskou triedou. Rozloženie jednotlivých modulov umožňuje účastníkom výcviku osvojené poznatky aplikovať do vlastnej praxe a následne ich reflektovať v skupinovej supervízii. Výcvik ponúka porozumenie procesom v triede a praktické techniky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave, umožňujúcom jednoduchšie nadviazanie vzťahu a intenzívnejšie prežívanie emócií.

 

Informácie k výcviku

 

·         Výcvik je otvorený pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí aktuálne pracujú so školskou triedou na prvom stupni ZŠ

·         Harmonogram výcviku je rozložený do 10 dní, 5x 2 dňové stretnutia

·         Výcvik vychádza z teoretických základov skupinovej dynamiky, vzťahovej väzby, arteterapie a artefiletiky

·         Stretnutia sú zložené z teoretickej časti a praktického nácviku jednotlivých expresívno-výtvarných techník a postupov

·         Vo výcviku sa pracuje s ukážkami fotografií z vedenia práce s triedou

·         Výcvik ponúka nácvik vedenia reflektujúceho rozhovoru

·         Súčasťou výcviku je skupinová supervízia a sebaskúsenostná skupinová tvorba

·         Nie je potrebné ovládať výtvarné techniky

·         Účastníci a účastníčky obdržia osvedčenie o absolvovaní výcviku

 

Ďalšie informácie

 

Lektorka: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD

Hosťujúci lektori: Mgr. Vlado Hambálek, PaedDr. Mgr. Viktor Križo

Miesto: ZŠ Dubová 1, Bratislava

Cena: 390 eur

V cene výcviku je zahrnutý didaktický a výtvarný materiál, lektorné a priestorové zabezpečenie výcviku. Cena nezahŕňa stravovanie a ubytovanie.

 

 

Termíny

 

Plánované termíny výcviku:

 

1.            24.– 25. marec 2017

2.            21. – 22. apríl 2017

3.            12. – 13. máj 2017

4.            2. – 3. jún 2017

5.            23. – 24. jún 2017

 

piatky: 15 – 19 hod

soboty: 9 – 19 hod

 

Otvorenie výcviku závisí od počtu prihlásených. Počet prihlásených je obmedzený na 15 účastníkov. 

 

 

O lektorke

Zuzana Krnáčová pracuje ako arteterapeutka na základných a stredných školách v zahraničí a na Slovensku od roku 2006. Na školách sa venuje individuálnej a skupinovej arteterapii, práci s triedou, prednáša pre zamestnancov škôl a ponúka konzultácie pre rodičov. Vzdelanie v arte psychoterapii získala na Goldsmith College University of London. Je členkou OZ Artea.

Zuzana Krnáčová

+421 917 302 061

zuz.krnac@yahoo.com

 

 

V prípade záujmu o výcvik vyplňte prosím kontaktný formulár.

 

https://goo.gl/forms/MIyndHcarJt8Nvuh1