Problémové správanie - príbehy bez slov

08.10.2015 22:54
Naše združenie opäť rozbieha arteterapeutický projekt na ďalšej z bratislavských základných škôl. Projekt je zameraný na zlepšenie emocionálneho prežívania detí, ich rovesníckych vzťahov a ich správania. V projekte je využívaná skupinová arteterapia, ktorá expresívnym a neverbálnym spôsobom pomáha deťom vyjadriť ich pocity a myšlienky. Zároveň hravou a kreatívnou formou umožní deťom nadväzovanie rovesníckych vzťahov, skúmanie a objavovanie možností riešenia konfliktov a prehlbuje schopnosť byť vnímavým voči svojim potrebám a potrebám iných ľudí.
Projekt pozostáva z niekoľkých častí, ako napr. workshopu pre učiteľov, úzkej spolupráce so školskou špeciálnou pedagogičkou pri zostavovaní a vedení skupín, úvodných konzultácií s rodičmi a vybratými žiakmi a žiačkami. Trvanie arteterapeutických skupín je plánované do konca januára 2016.
Arteterapeutické skupiny sú vedené arteterapeutkou Mgr. Zuzanou Krnáčovou, MA a školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Annou Jakubcovou.
Projekt je výnimočný aj tým, že v ňom naše združenie spolupracuje s maďarskou arteterapeutkou Zsuzsannou Geréb, ktorá zastrešuje a realizuje arteterapiu na základných školách v Maďarsku. Výsledky z projektu budú použité pre ďalší výskum v oblasti arteterapeutickej intervencie na základných školách.
 
Projekt finančne podporila nadácia VÚB, ktorá zabezpečila hlavne výtvarný a dekoratívny materiál a čiastočne prispela aj na réžiu spojenú s vedením arteterapeutických skupín. Za túto finančnú pomoc ďakujeme.