Medzinárodná arteterapeutická konferencia

09.12.2013 23:24

Medzinárodná arteterapeutická konferencia

 

V dňoch 19. – 20. októbra sa v Bratislave, v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, konala medzinárodná arteterapeutická konferencia s podtitulom - komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí. Tematicky bola konferencia zameraná na preventívnu a arteterapeutickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi  a odvíjala sa od myšlienky pilotného projektu arteterapie na základných školách a potreby komplexne pristupovať k problémom detí a mladých ľudí cez kvalitnejšiu a lepšiu prevenciu a intervenciu priamo na školách a v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými inštitúciami v starostlivosti o dieťa.

Konferenciu organizovalo občianske združenie Artea (www.arte-terapia.sk) v spolupráci s Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty UK, partnermi boli Slovenská arteterapeutická asociácia a ZŠ Medzilaborecká.

Vďaka patrí aj sponzorom konferencie Nadácii Orange, Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Veľvyslanectvu USA.

Čo sa týka programu, doobedia patrili prednáškam a moderovaným diskusiám a poobede prebiehali workshopy. V sobotu večer boli všetci účastníci a účastníčky pozvaní na spoločné posedenie v menej formálnom prostredí neďalekej reštaurácie, kde bol priestor na ďalšie diskusie a nadväzovanie kontaktov.

Medzi hlavné zahraničné hosťky patrili Eileen P. McGann (USA) ktorá sa venuje pomoci deťom a rodinám, ktoré prežili traumu, vrátane utečencov a detí ilegálne imigrovaných do Spojených štátov. Jej prednáška ako aj workshopy sa týkali práve problematiky traumy a možnostiach využívať umenie ako komunikačný kanál a intervenciu na budovanie vzťahu s traumatizovaným klientom.

Gabi Beuchert (Nemecko, Írsko), ktorá pracuje ako arteterapeutka na základných a stredných školách a taktiež má privátnu prax pre dospelých, deti a tínedžerov, predniesla prípadovú štúdiu dokumentujúcu arteterapeutickú prácu s detskou klientkou trpiacou psychosomatickými ťažkosťami. Nedirektívny arteterapeutický prístup poskytol klientke možnosť získať pocit kontroly, rozšíril sa jej výber výtvarného materiálu, tém a možností tvorby. Vo workshope sa venovala veľmi dôležitej no často opomínanej problematike prenosu a protiprenosu.

Suzanne Cahn (Írsko) predstavila v rámci prednášky aj workshopu intervencie eko-psychológie v arteterapii. Samotná Suzzane prednostne využíva prírodniny a prírodné materiály posledných šesť rokov svojej arteterapeutickej praxe, preto aj na účastníkov a účastníčky jej workshopu čakala hlina, lístie, konáriky, rôzne bobule, gaštany...

Z Čiech prijali pozvanie na konferenciu traja páni: Zdeněk Staněk, Jiří ZávoraPavel Kopta. Pán Závora popísal vo svojej prednáške metódu PRVA, ktorej jej autorom a jej praktické využitie predstavil jeho kolega Staněk. Táto metóda je založená na princípe vzťahovania sa k autentickému výtvarnému prejavu jedinca – reflexia vzťahom a umožňuje bezpečné zachádzanie so znepokojujúcimi emóciami klienta. Pavel Kopta prezentoval arteterapeutický prístup pri práci s rodinou formou krátkych kazuistík. Počas workshopu si mohli jeho účastníci a účastníčky vyskúšať na sebe techniky KTC – Kvinternocolor test a asociačné čmáranice, ktoré Pavel Kopta využíva na prvotné naviazanie kontaktu s klientmi  v rodine.

Zahraničnú zostavu prednášajúcich doplnilo päť dám zo Slovenska. Ľuboslava Sejčová predstavila v kazuistike svoju prácu s autistickou klientkou, Lucia Kubinová analyzovala situáciu súčasného človeka v modernej spoločnosti a potrebu pravdivo a celistvo vnímať jeho vnútorný svet, Petra Slašťanová prezentovala arteterapeutický psycho-edukačný program, ktorý viedla s deťmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Ivana Jungová predstavila prácu s textom a jeho prepájanie s výtvarnou tvorbou cez autorskú publikáciu Som človek! Táto knižka pozostáva z niekoľkých krátkych príbehov ukončených zamyslením a tvorivým listom, na ktorom čitateľ rozvíja vlastnú fantáziu a kreativitu a ukazuje tak na mieru pochopenia príbehu, jeho poňatie, ponorenie sa, zamyslenie, preskúmanie. Ľudmila Pastorová viedla muzikoterapeutický workshop zameraný na využívanie rytmu a hudby pri práci s deťmi.

V rámci programu konferencie bola plánovaná aj posterová sekcia, no žiaľ prihlásilo sa veľmi málo ľudí, čo by chceli svoju arteterapeutickú prácu prezentovať takouto formou.

Celkovo sme veľmi radi, že sa nám podarilo dostať na jedno miesto tak podnetných odborníkov a odborníčky z rôznych oblastí nielen geograficky, ale hlavne čo sa týka arteterapeutických prístupov v práci s deťmi.

Fotodokumentáciu a videozáznamy z vybraných prednášok je možné vidieť na webstránke konferencie www.artekonferencia.sk

 

Katarína Mihinová

OZ Artea