kurz Rodinná arteterapia - 17. - 19.10. 2014 v Bratislave

22.07.2014 12:57

RODINNÁ  ARTETERAPIA

 

·         Naviazanie kontaktu s rodinou a praktické ukážky využitia výtvarných techník pri prvom vstupe do rodinného systému techník (asociačné čmáranice).

·         Zásady komunikácie „nad obrázkom“.

·         Praktické ukážky a modelovej situácie využitia výtvarného procesu a arteterapeutických techník pri práci s rodinou – primárnou aj náhradnou.

·         Práca s rozprávkovým príbehom.

·         Využitie výtvarnej tvorby (individuálnej i skupinovej) pri práci v rodine. Praktické ukážky výtvarných techník (akčný akvarel, ľudia v činnosti, ostrov bezpečia) a práce s hlinou (jednotlivec  x rodina).

·         Reflexia činnosti frekventantov seminára  a interpretácia ich tvorby.

·         Ukážka práce s projektívnym farbovým testom KCT.

 

K absolvovaniu nie je potrebné zvláštne výtvarné nadanie.

Všetci účastníci a účastníčky, ktorí absolvujú min. 80% kurzu, dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

Termín: 17. – 19. 10. 2014 (pi: 15,00 – 18,00, so: 9,00 – 18,00, ne: 9,00 – 12,00)

 

Miesto:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Brnianska 47, Bratislava I.

Lektorský tím:

 

Mgr. et Bc. Pavel Kopta, riaditeľ ZŠ, biológ, arteterapeut, so zameraním na prácu s problematickým jedincom (v škole poruchy učenia a správania), prácu s rodinou vrátane náhradných rodín, vzdelávanie dospelých, pedagogických a sociálnych pracovníkov. Absolvoval 4-ročné štúdium arteterapie na JU v Českých Budejoviciach, psychoterapeutický výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapie. Je členom Českej arteterapeutickej asociácie a Českej spoločnosti pre  KIP. Lektor vlastných arteterapeutických seminárov a dvojročného arteterapeutického výcviku Miroslava Huptycha

 

Mgr. Naděžda Koptová, psychologička PPP Plzeň, školská psychologička so zameraním na prácu s rodinou, partnerské vzťahy, zvládanie školskej dochádzky a kariérnemu poradenstvu. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej  práci a katatýmne-imaginatívnej psychoterapii, výcvik v krízovej intervencii. Členka Českej spoločnosti pre  KIP. Lektorka vlastných seminárov zameraných na školskú zrelosť, sebapoznávanie a kariérne poradenstvo, riešenie krízy a rodinu.

 

Kurzovné:

Účastnícky poplatok  100 Eur  (90 Eur pre členov a členky klubu OZ Artea) je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu občianskeho združenia Artea: SK7902000000002579108051. Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby bolo možné platbu identifikovať. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Platba priamo na mieste nie je možná.

V cene sú zahrnuté všetky organizačné náklady, výtvarný materiál,  pitný režim a metodické texty v elektronickej podobe.

Storno podmienky

Zrušenie prihlášky je možné do 10 pracovných dní pred začatím kurzu. Pokiaľ sa odhlásite v stanovenom termíne, bude vám vrátený kurzovný poplatok v plnej výške,

pokiaľ sa odhlásite 9-5 pracovných dní pred začatím kurzu, bude vám vrátených 50% z poplatku,

pokiaľ sa odhlásite 4 – 0 dní pred začatím kurzu, poplatok vám už nebude možné vrátiť.

V prípade, že sa náhle nemôžete kurzu zúčastniť, máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo náhradníčku. O tejto zmene je nutné informovať vopred.

 

Organizátor:

OZ Artea  (www.arte-terapia.sk) v spolupráci  s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava I.

 

Kontakt:

Katarína Mihinová, katkaprobstova@gmail.com, tel. 0910 922 282  

Fotogaléria: kurz Rodinná arteterapia - 17. - 19.10. 2014 v Bratislave