Kurz arteterapie zameraný pre deti a mentálne postihnutých klientov

29.07.2010 15:59

Psychosociálne centrum

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra therapeutika

pod záštitou Slovenskej komory psychológov

 

Vás pozývajú  na

 

Kurz arteterapie zameraný pre  deti a mentálne postihnutých klientov

 

v dňoch 9.  – 10. septembra 2010

v CVČ Mikádo v Košiciach

Jegorovovo námestie č. 5, 040 22 Košice

 

Hlavný garant kurzu: PhDr. Miroslava Heráková, klinická psychologička,        

                                       psychoterapeutka 

Kurz bude vedený: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD

 

Tematické zameranie kurzu:

 

Náplňou arteterapeutického kurzu bude teoreticko-zážitkové vzdelávanie  ľudí pracujúcich v  pomáhajúcich profesiách. Program kurzu je rozdelený na dva dni. Každý deň je rozdelený na teoretickú a zážitkovú časť.

1 deň: Zameraný na vzdelávanie v špecifickej arteterapii so skupinou mentálne

            postihnutých klientov. 

2 deň: Zameraný na vzdelávanie v špecifickej arteterapii s deťmi. 

 

Účastníci kurzu obdržia certifikát o absolvovaní a kredity v rámci sústavného vzdelávania. Počet priznaných kreditov za absolvovanie kurzu:  12

 

Záväzná prihláška:

Elektronickú prihlášku poslať najneskôr do 15. augusta 2010

na e - mail: pscentrumke@gmail.com.

 

Kurzovný poplatok:

Poplatok v sume 60 € ( arteterapeutický materiál, režijné náklady) uhradia účastníci kurzu bankovým prevodom  č. b. účtu 0504 384 001/5600,

VS: 9102010, do textu: Meno a Priezvisko účastníka

 

Ubytovanie:

Ubytovanie odporúčame zarezervovať s predstihom: Penzión Fontána, Bašťovanského 14, Košice-Furča,  t.č. 0907 726 826

 

Kontakt:

Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, 040 22 Košice

e - mail: pscentrumke@gmail.com, www.pscentrum.sk, tel: 055/6719 359, 0918 538 735