II. medzinárodná arteterapeutická konferencia je za nami

01.10.2015 23:25

II. medzinárodná arteterapeutická konferencia

 

OZ ARTEA a Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave spoluorganizovali v dňoch 11. - 12. septembra 2015 už druhý ročník dvojdennej medzinárodnej arteterapeutickej konferencie s podtitulom Skupinová arteterapia v pedagogicko-psychologickom poradenstve a prevencii.

Prednáškovú časť konferencie otvorila v prvý deň klinická psychologička a expresívna arteterapeutka z Japonska Kyoko Ono. Kyoko Ono je žiačkou Natalie Rogersovej a jednou zo zakladateliek arterapie v Japonsku. Vo svojej prednáške predstavila teóriu a prax expresívnej  arteterapie v Japonsku, ktorá  v sebe zahŕňa rozličné modality umenia: vizuálne umenie, tanec a pohyb, poéziu a písanie príbehov a divadlo. Vysokoškolská pedagogička a psychologička z katedry pedagogiky FiF UK v Bratislave, doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. predstavila vo svojej prednáške rozvíjajúci arteterapeutický program pre adolescentov „Rozvoj osobnosti“, ktorý realizuje so študentmi  a študentkami v rámci kurzu Arteterapeutické techniky v poradenstve. Teoretickým zdrojom programu je humanistický prístup s prvkami psychoedukačného prístupu v zameraní na rozvoj osobnosti.

Ďalšou hosťkou bola arte psychoterapeutka z Londýna Nicky Sutton, MA, ktorá vo svojej prednáške opísala psychodynamický a systemický koncept skupinovej arteterapie realizovanej s deťmi v školskom prostredí. Na ňu nadviazala jej bývalá spolužiačka arte psychoterapeutka Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, predstavila skupinovú nedirektívnu arteterapiu zameranú na proces v prostredí základných škôl, kde pôsobila a pôsobí.  

V druhý deň konferencie umelec a arteterapeut z Poľska Wiesław Karolak, Prof. dr hab. (viceprezident Poľskej arteterapeutickej spoločnosti - KAJROS), zaujal svojou prednáškou s ukážkami troch krátkych filmov ilustrujúcich skupinovú arteterapiu s deťmi s využitím expresívnej arteterapie, hry a akčného umenia. Mgr. Viktor Brichta, sociálny pracovník z CPPPaP Bratislava II, ďalej odprezentoval spôsob práce s využívaním tvorby videa a rôznych výtvarných aktivít s problémovými deťmi v Klube s nízkoprahovými prvkami.

Ďalšia časť prednášok priniesla priame skúsenosti využívania arteterapie v klinickej psychologickej praxi. Klinická psychologička PhDr. Monika Piliarová opísala svoje skúsenosti z Denného centra duševného zdravia v Košiciach, kde ponúkajú skupinovú arteterapiu zdravotne znevýhodneným s duševným postihnutím a ich blízkym a sociálne znevýhodneným a deťom a mladistvým zo sociálne slabších rodín. Český psychoterapeut a arteterapeut Mgr. Bedřich Čermák predstavil 20 rokov skupinovej arteterapie v Psychiatrickej liečebni Červený Dvůr, kde skupinovú arteterapiu využíva pri liečbe závislých na alkoholových a nealkoholových drogách. Prednáškovú časť uzavrela psychoterapeutka a pedagogička z katedry pedagogiky FiF UK v Bratislave Mgr. Lucia Kubinová, PhD., ktorá prostredníctvom troch kazuistík predstavila svoje skúsenosti zo stáže v psychiatrickom stacionári, kde vo svojej práci vychádzala z konceptu na zdroje zameraného poradenstva.

Na prednášky v poobedňajšom čase nadviazali praktické workshopy, ktoré viedli prednášajúce a prednášajúci:  Kyoko Ono, Nicky Sutton, MA, Wiesław Karolak, Prof. dr hab. a Mgr. Bedřich Čermák. Doplnili ich Mgr. Alexandra Dzureková s témou Hranice, Mgr. Nataša Krajčiová s ukážkou arteterapeutickej aktivity, ktorú využíva v liečbe a doliečovaní  závislých pacientov v liečbe na oddelení  a v doliečovacom procese  na stacionári, Mgr. Anton Gúth a Ján Boldiš s muzikoterapeutickým workshopom zameraným na rytmus. Ozvláštnením bol workshop Mgr. Petry Baslíkovej a Mgr.art Ľuby Sajkalovej, Art.D. v Galérii mesta Bratislava, ktorý bol ukážkou galerijnej pedagogiky na tému Kniha trochu inak.

Výstupom z konferencie bude elektronický zborník, ktorý bude dostupný na webstránke konferencie www.artekonferencia.sk

Konferencia sa konala aj vďaka finančnej podpore Poľského inštitútu Bratislava a hlavného mesta SR Bratislavy.

 

File.ashx (379×109)