Dvojročný akreditovaný kurz v arteterapii u M. Huptycha

26.07.2010 10:00

  

 

 
 
Kurz je určen pro široký okruh zájemců z řad pedagogických pracovníků (školní psychologové, speciální pedagogové, pracovníci pedagogických poraden, speciálních pedagogických center, středisek výchovné péče, pracovníky výchovných ústavů apod.) Dále je kurz určen všem zájemcům, kteří mohou arteterapii uplatnit v praxi.

Kurz si klade za cíl seznámit frekventanty s arteterapeutickými přístupy vycházejícími z poznatků ateliéru arteterapie Jihočeské univerzity. Přednášky a arteterapeutické dílny budou doplněny předáváním zkušeností z arteterapeutické praxe lektorů tak, aby bylo pokryto široké spektrum možností uplatnění arteterapie.

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu ( kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Odborná kvalita kurzu je taktéž garantována Českou arteterapeutickou asociací.

Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou spojenou s vypracováním písemné práce. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování arteterapeutického kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaném Českou arteterapeutickou asociací.

Odborným garantem kurzu je: doc. PaedDr. Jan Slavík,CSc.

Zahájení 9. běhu kurzu bude začátkem roku 2011.

Časová náročnost: 8 víkendových setkání, 2x 6denní soustředění - 252 hodin

Lektoři kurzu:
Mgr. Bc. M. Balajková, diplomovaná arteterapeutka Beate Albrich, MUDr. Mgr. Bc.Art. Radvan Bahbouh, Ph.D., Mgr. Bc. S. Dobalová, PhDr. Ing. Bc. Inka Hanušová, Mgr.Hajdušková Lucie, Ph.D., Bc. Miroslav Huptych, PhDr. A. Koblicová, Bc. J. Ledvinová, PhDr. Ing. Bc. M. Lhotová, Ph.D., Mgr. MgA. B. Kolínová, Mgr. Bc. J. Merhautová, PaedDr. E. Perout, PhDr. Z. Rieger, doc. PaedDr. Jan Slavík,CSc., Mgr. M. Stiburek, Jiří Kokrda, Mgr. Bc. Pavel Kopta, Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková - Fabrici, akademická sochárka, PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Z. Šimanovský, PhDr. Bc. M. Štefančíková - Bažantová, Mgr. Bc. J. Uhlíř, doc. PhDr. Z. Vybíral, Ph.D.
Podrobné informace na www.huptych.cz


Podrobné informace na www.huptych.cz