Arteterapeutický čitateľský program na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií u detí

17.01.2016 23:40

 

Občianske združenie Artea zrealizovalo na jeseň 2015 Arteterapeutický čitateľský program na rozvoj osobných a sociálnych kompetencií. Program pripravili a realizovali arteterapeutky a psychologičky Mgr. Katarína Mihinová a Mgr. Ivona Rankovová, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s vedením arteterapeutických skupín a programov pre deti s poruchami učenia, nevidiacich a slabozrakých ale aj s dospelými. Cieľom programu bol rozvoj osobných a sociálnych kompetencií detí vo veku 11 až 14 rokov. Ďalším významným zámerom bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť, zvýšiť záujem o literatúru a poéziu, zvyšovať kultúrne povedomie a rozvíjať hodnotovú orientáciu. Po predchádzajúcej úspešnej spolupráci sme aj tentoraz prizvali do projektu Mestskú knižnicu a Gymnázium Matky Alexie.

Program pozostával z dvoch tematických stretnutí a zrealizovali sme  4 skupiny žiakov a žiačok sekundy 8 –ročného gymnázia Matky Alexie. Na každom stretnutí bola prezentovaná kniha, ktorá popisuje určitým spôsobom konfliktnú situáciu alebo problém. Čítanie bolo doplňované  výtvarnými vstupmi pre lepšie uchopenie témy a priblíženie sa čítanému textu. Na záver nasledovala reflexia a diskusia k vybraným textom, artefaktom a celkovému procesu tvorby a jej prežívania. Prepojenie prvkov biblioterapie a arteterapie vnímame ako efektívny spôsob ako otvoriť a reflektovať pre tento vek význačné témy ako sú inakosť, zvládanie hnevu či vzťahy.

Knihy sme vyberali, tak aby boli pre žiakov a žiačky danej vekovej kategórie zábavné, s možnosťou členenia príbehu na niekoľko častí, ktoré boli prepojené s arteterapeutickými aktivitami a spoločným zdieľaním.

Pri knihe od Torila Koveho „Johannes Jensen má pocit, že je iný“ sme sa zamerali na vnímanie odlišnosti a jedinečnosti každého z nás. O prežívaní smútku a možnostiach pomoci v ťažkých situáciách sme sa mohli pristaviť vďaka knihe od Daniely Olejníkovej „Liek pre vĺčika“.  Pri tvorbe sme využívali maľovanie, kreslenie, modelovanie, práca s netradičnými materiálmi (Vasi pásky, voňavá modelovacia hmota), individuálnu, párovú, ale aj skupinovú prácu. Po každej aktivite mali žiaci možnosť spontánne reagovať a reflektovať svoju tvorbu, seba samého, svoje pocity, poznatky, skúsenosti a nápady. Každá kniha a aktivita bola pre žiakov a žiačky natoľko zaujímavá, že boli schopní sústredene počúvať celý príbeh, ale aj aktívne sa zapájať do činností a vzájomne zdieľať svoje vlastné skúsenosti počas 90 minútového trvania programu. Veľkým pozitívom bolo, že si na nástenkách v triede nalepili niekoľko slovných spojení z príbehov, ktoré triedu oslovili.

Stretnutia sa uskutočnili v priestoroch Mestskej knižnice vo výtvarnom  ateliéri Gymnázia Matky Alexie. V každej skupine bolo približne 15 žiakov a žiačok.

Celý projekt bol zrealizovaný za finančnej podpory grantového programu  hlavného mesta SR Bratislavy a spolupráce OZ Artea s Mestskou knižnicou Bratislava a Gymnáziom Matky Alexie.

File.ashx (379×109)