Artefiletika na ZŠ Dubová

02.03.2017 12:45

Občianske združenie Artea sa už niekoľko rokov snaží presadiť využitie expresívnych foriem psychologickej pomoci na základných školách. Na základnej škole Dubová v Bratislave sa od septembra 2016 pilotne rozbehol expresívny tvorivý program pod vedením Zuzany Krnáčovej z OZ Artea, vychádzajúci hlavne z princípov artefiletiky, skupinovej arteterapie a skupinovej dynamiky. Namiesto bežnej výtvarnej výchovy sa v triede dve hodiny do týždňa pracuje s imagináciou, výrazovou hrou, umením, zážitkom a konceptom reflektívneho dialógu. Tento kreatívny proces otvára možnosti k hlbšiemu porozumeniu vlastného prežívania detí a vzájomných vzťahov medzi žiakmi ako aj medzi žiakmi a učiteľom. Všetko sa to odohráva v procese hry a tvorby, ktoré sú pre žiakov zdrojom zážitku.

 

Výnimočnosť tohto projektu je okrem iného aj v spolupráci medzi terapeutkou a triednymi učiteľmi pri vedení expresívneho tvorivého programu. Takáto spolupráca jednoznačne prináša obohatenie všetkým zúčastneným – žiakom, učiteľom a odborným zamestnancom. Triedny učiteľ poskytuje akési zázemie pre prácu terapeutky v úlohe spoluvedúceho tvorivého programu. Triedny učiteľ sa môže zo svojej pozície zamerať na udržanie plynulosti aktivít v triede a pozornosti žiakov. Zároveň sa môže pozorovaním a priamou účasťou na tvorivom procese učiť novým zručnostiam práce s triedou, porozumieť špecifickým skupinovým procesom v triede a zažiť žiakov v iných situáciách, na ktoré je ako triedny učiteľ zvyknutý. Toto obohatenie je obojsmerné, tiež žiaci vnímajú učiteľa v novej roli. Takáto interakcia prináša vzájomné prehĺbenie dôvery a záujmu medzi žiakmi a učiteľmi.

 

Pozitívna skúsenosť s vedením týchto programov na školách ma presvedčila, že ak v strede nášho záujmu stoja deti, tak prirodzene hľadáme tie najúčinnejšie formy pomoci aj za cenu, že tieto formy nie sú v našom školskom systéme bežne dostupné a zaužívané. Expresívne, symbolické vyjadrenie tvorivou činnosťou, alebo hrou je pre deti vlastné od útleho veku. Ak sa v práci s deťmi vydáme touto cestou, nájdeme aj spôsoby ako zlepšiť vzájomné vzťahy v triedach, budovať pozitívnu klímu, rešpekt a úctu medzi žiakmi a učiteľmi a radosť z objavovania svojho vnútra a tvorivosti bude obojstranná. Týmto by som sa rada poďakovala aj pani triednej učiteľke Jarke Tihlárikovej za jej nadšenie pre prácu s deťmi ako aj jej odborné podnety pri práci s triedou.

 

Program je určený najmä pre prvý stupeň ZŠ.

Ak máte záujem o artefiletiku aj na Vašej škole, môžete nás kontaktovať mailom, alebo telefonicky.

 

Kontaktné údaje:

Zuzana Krnáčová

zuz.krnac@yahoo.com

tel. 0917 302 061

 

 

1. Hľadanie hraníc tečúcej farby. Zameranie sa na spoluprácu vo dvojiciach a skúmanie fyzických možností vlastného pohybu a tiež výtvarného materiálu.

 

2. Výrazová hra na semienko a záhradníka. Objavovanie sebavedomia, empatie, hraníc, slovného vyjadrenia telesných skúseností cez umenie a dramatickú hru.

 

 

3. Reflektívny dialóg. Vnímanie vlastného priestoru pri tvorbe vo dvojiciach, akceptácia a empatia, práca s imagináciou.