Hostia

Albrich Beate (DE, CZ): Stretnutie arteterapia a dramaterapiou (prednáška a workshop)

" V mojej prednáške sa podelím o svoje vnímanie arteterapie a jej stretnutia s inou modlaitou akou je napríklad dramaterapia. Na konkretnych príkladoch sa pokúsim objasniť tieto otázky: Ako môžu byť iné modality nápomocné v terapeutickom procese? Kde sú nástrahy, ktorým treba čeliť a kedy je možné získať viac holistický obraz? Čo sa stane, keď transoformujeme pohyb do umenia? Ako môžeme reflektovať a transformovať výtvarný objekt do hry? Je lepšie využiť stelesnenie ako kognitívnu reflexiu? Ako klienti reagujú na zmenu z arte na drama a naopak? Kde klásť dôraz pri zaraďovaní prvkov dramaterapie? Kedy a ako využívať tieto intervencie?

Where to put the emphasis while integrating elements of drama? When and how to use such interventions?

Ako vyváženú kombináciu predstavím ukážku dlhodobej práce s klientmi využitím cirkusu ako média, ktoré integruje oba prístupy. 

Téma workshopu vychádza z prednášky. Ponúkne možnosť prakticky preskúmať arteterapeutické stretnutie s dramaterapeutickými intervenciami. Spolu budú účastníci workshop pracovať s témou masiek, budovania, maľovanie, hry a prezentovania.

Kontakt: beatealbrich@seznam.cz, www.dadaextraart.cz

 
 

Bartos Anita (SK, AT) : Rozhovor s nevedomím (workshop)

Na tomto workshope prepojíme symboliku snov s nevedomím. Pri spracovaní témy sa okrem porozumenia vnútorných procesov a procesov tvorby aktivuje transfer z nevedomia do vedomia. 

Anita Bartos je autorkou vizuálu konferencie. Počas konferencie bude prebiehať predajná výstava jej výtvarných prác.

Kontakt: bartos.anita@gmail.com,  https://anita-artandcollages.tumblr.com/

 

Bodiš Peter (SK, UK): Arteterapia a mentalizácia (prednáška a workshop)

Cieľom prednášky je priblížiť úlohu vzťahovej väzby a princípy práce s osobami s hraničnou poruchou osobnosti pri uplatňovaní – na mentalizáciu zameraného prístupu vyvinutého P. Fonagym a A. Batemanom v Anna Freud Centre v Londýne.  Art terapia má v rámci manuálu tohto modelu terapeutickej intervencie dôležitú úlohu pri ponuke alternatívneho prístupu k mentalizácii - takzvanej externej mentalizácii.

Workshop a prednášku o art terapii a na mentalizáciu zameraný prístup pôvodne prezentoval v Kórejskom Soule na MBT konferencii pri Yonsei University Gangnam Severence Hospital (2015) a neskôr tiež v Škótsku a Anglicku. 

Kontakt: arttwork@gmail.com 

 

Gereb Valachiné Zsuzsanna (HU): Arteterapia a imaginácia (prednáška a workshop)

Pred šiestimi rokmi vytvorila Maďarská arteterapeutická asociácia krátkodobý štruktúrovaný Arteterapeutický program pre žiakov základných škôl v núdzi. Rovnako, v tej istej dobe začala Zsuzsanna Gereb viesť dlhodobý arteterapeutický program (ročný) v poradenskom centre pre deti vo veku 10-16 rokova 7-8 rokov. Za tento čas sme nazbierali mnohé skúsenosti o tom, čo funguje, a ako môže arteterapia pomôcť deťom. Chcela by som zdieľať vedomosti a hlavné myšlienky o krátkom arteterapeutickom programe, v porovnaní s dlhodobým ročným programom.
Na mojom workshope by som chcela ukázať dve techniky, ktoré zvyčajne používam s deťmi a mladými ľuďmi. Jednou z nich je elementárnou súčasťou arteterapeutického školského programu (hra - Sadenie rastlinky a záhradník), druhá je súčasťou celoročného programu (Záhradné štvrte). Hlavné myšlienky a kľúčové slová oboch tém vychádzajú z objavovania sebavedomia, empatie, hraníc, slovného vyjadrenia telesných skúseností cez umenie a dramatickú hru. Pozývam vás zažiť svoj vlastný vnútorný svet, možnosť otvárania a rastu prostredníctvom vizualizácie, umenia a hry.

Kontakt: gerebzsuzsa@gmail.com

 

 Horváthová Linda  (SK): Hudba môjho ob/d/razu (arte-muzikoterapeutický workshop)

Cieľom workshopu je výtvarno-hudobné zažitie seba samého: precítenie vlastného tela, sledovanie toku myšlienok a objavujúce sa pocity. Postupné vytváranie svojho obrazu – odrazu seba samého – bude plynulo prechádzať v produkovanie vlastnej hudby. Tá bude naopak inšpiráciou k ďalšej výtvarnej tvorbe. Do kolobehu seba-vnímania a seba-prejavenia sa tak možno pridá i seba-porozumenie.

Kontakt: liinda.horvathova@gmail.com 

 

Liebmann Marian (UK): Časovo ohraničená art psychoterapia(prednáška a workshop)

prednáške bude Marian Liebmann prezentovať svoju prácu v rámci komunitného centra duševného zdravia. Popíše dve kazuistiky, kde ukáže spôsob práce časovo ohraničenej art psychoterapie, ktorým sa venovala aj v dvoch kapitolách knihy od Rose Hughes Time-limited Art Psychoterapy: Developments in Theory and Practice. Prvá kazuistika sa týka individuálnej krátkodobej art psychoterapie a druhá krátkodobej  skupinovej art psychoterapie s ázijskými ženami. Kazuistiky budú doplnené ďalšími odkazmi na krátkodobú art psychoterapiu.

Počas workshopu budú mať účastníci možnosť výtvarne stvárniť  dve témy vyplývajúce z prednášky: „Problémy, s ktorými som sa stretol/stretla v mojom živote“ a „veci, čo mi pomohli pohnúť sa ďalej“. Reflexia sa bude zdielať vo dvojiciach. V rámci skupiny bude priestor na zdielanie otázok týkajúcich sa časovo ohraničenej terapeutickej práce.

Kontakt:  marian@liebmann.org.uk

 

Merhautová Jana (CZ): Kreativita v supervízii (prednáška a workshop)

Rovnováha medzi kreativitou a racionalitou prináša do nášho života viac vyváženosti a spokojnosti. Supervízia zameraná iba na slovné pomenovanie môže navádzať k myšlienkovým presvedčeniam a názorovej nepružnosti. Otvoriť väčší priestor pre symbolické a neverbálne vyjadrenie prináša rozvoj fantázie a emocionálnej angažovanosti. V prednáške zaznie osobná skúsenosť lektorky o spôsobe, technikách a možnostiach ako možno s kreativitou v rámci supervízie zachádzať. Tvorivosť je možné v supervízii rozvíjať jednoduchými princípami, od použtia metafor a ich znázornenia cez prácu s pomôckami až k realizácii vlastnej tvorby. Zážitková forma supervízie má trvácnejší charakter a viac ovplyvňuje sociálne vzťahy a väzby. Princíp Eko Art naviac prináša možnosť zažiť seba v rôznych modelových situácicách a mať v ich okamžiku prežívania okamžitú spätnú väzbu. To se deje počas techniky “Krajina ako projekčné plátno a veľký učiteľ".  Výsledkom býva lepšia schopnosť sebareflexie, ochota k zmene, rozvoj tvorivosti, týmová spolupráca a posilnenie osobnostných prepodkladov v náročných pracovných situáciách.

Kreatívne techniky v supervízii slúžia ako nástroj podpory, seberefexie i spätná väzba. Využitím tvorivého potenciálu jedinca vzniká možnosť symbolicky uchopiť sebaobraz a pracovať s ním. Na workshope sa môžete tešiť na ochutnávku intuitívneho maľovania, spontánneho písania, modelovania a prácu s projektívnymi obrazmi, vôňami a tónmi jednoduchých hudobných nástrojov. Trend zvyšovánia profesných kompetencií vyvážíme starostlivosťou o duševné zdravie, vlastnú spokojnosť a osobnostný rozvoj.

Kontakt:  jana.merhautova@seznam.cz

 

Šuplatová Lucia, Šoltys Košalová Henrieta (SK): Telo v pohybe - telo v hline (workshop)

Modelovanie telesného obrazu v kontexte tanečno-pohybovej terapie.

Na workshope   si  prakticky vyskúšame základné princípy tanečno - pohybovej terapie a následne našu sebaskúsenosť spracujeme prostredníctvom  modelovania telesného obrazu z hliny. Témy našej spoločnej práce budú telo, priestor a kontakt. Zameriame sa na vnímanie svojho vlastného tela, jeho jednotlivých častí a zároveň na vnímanie kontaktu v skupine a vo dvojici.

Tanečno - pohybová terapia je  metóda, ktorá  využíva pohyb v procese za účelom emocionálnej, sociálnej, kognitívnej a fyzickej integrácie jedinca.

Modelovanie telesného obrazu je projektívna technika, zacielená na získanie multidimenzionálnych aspektov telesného obrazu. Je vstupnou bránou k podvedomým fantáziám, presvedčeniam  a emóciám uložených v tele.

Na workshop si prineste pohodlné oblečenie a ponožky.

Kontakt: lucia.suplatova@gmail.com

 

 Tae Jung Park (Južná Kórea, UK) : Arteterapia a migrácia (prednáška a workshop)

Migrácia je dominantnou silou v oblasti sociálnej zmeny a urýchľuje kultúrne pôsobenie a zmeny v pripojených krajinách (Richerson a Boyd, 2008; Alonsom, 2011). Poskytuje migrantom významné príležitosti k pokroku. V tejto prezentácii budem hovoriť o tom, aký dopad má migrácia na život kórejských prisťahovalcov v ich hostiteľskej krajine a ako by mohla byť arteterapia pomôcť v ich kultúrnom, spoločenskom a politickom kontexte vyznačujúcim sa migráciou.
Vo vzťahu k téme, na workshope predstavím ako premýšľať a ako pracovať s rôznymi aspektmi tvorby v skupinovej a individuálnej arteterapii s migrantmi (ľuďmi z odlišnej kultúry). Dôležitou súčasťou je porozumenie rozdielov, najmä kultúrnych, spoločenských a politických okolností, stanovenie si a riešenie plánov, a čo je potrebné zmluvne ošetriť a čo môže zostať flexibilné v rámci skupinovej, alebo individuálnej terapie tak, aby bolo možné vyjadriť svoje pocity.

Kontakt: cerajjang@gmail.com