Literatúra

 

 • Babyrádová, H.: Výtvarná dílna. Triton, Praha, 2005.

Spracovanie témy výtvarnej dielne vnímam ako super doplnok k ostatným témam. Aj preto, že mnoho krát sa arteterapiu vydáva to, čo je v skutočnosti výtvarná dieľňa.

 • Buchalter, S.I.: A Practical Art Therapy. Jessica Kingsley Publishers, 2004.

Príklady arteterapeutických aktivít, ktoré sú podelené podľa tém na kresby, maľby, masky, sochy, koláže, mandaly, skupinovú prácu, projekty a pod. Pri každej aktivite je v skratke popísaný postup, potrebný materiál a námety na diskusiu alebo reflexiu.

 • Case, C., Dalley, T.: Art Therapy with Children. From Infancy to Adolscence. Routledge, East Sussex, 2008.

Trinásť veľmi podrobne popísaných prípadových štúdií z arteterapeutickej praxe s klientmi rôzneho veku - od batoľaťa po adolescenta.

 • Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál Praha 2001.
 • Hass-Cohen, N., Carr, R.: Art Therapy and Clinical Neuroscience. Jessica Kingsley Publishers, 2008.
 • Hinz, L.D.: Drawing from Within. Using Art to Treat Eating Disorders. Jessica Kingsley Publishers, 2006.

Názov knihy je veľmi výstižný, ide o využitie arteterapie pri liečbe porúch príjmu potravy. V úvode je rozobraná problematika poruchy a ostatné kapitoly sa venujú cez prípadové štúdie a príklady aktivít z arteterapeutickej praxe témam ako sú vplyvy v detstve, riešenie problémov, vyjadrovanie emócií, body-image, sebaprijatie.

 

 • Hobdayová, A., Ollierová, K.: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Portál Praha 2000.

Kniha ponúka niekoľko desiatok cvičení alebo skôr námetov pre prácu s deťmi. Všetky cvičenia sú pekne štrukturovane popísané, doplnené obrázkom pre lepšiu názornosť. Dajú sa využiť individuálne aj skupinovo, v terapii ale aj vo výchovných predmetoch. Nájdete tu cvičenia zamerané na sebapoznávanie, pocity, posilnenie motivácie ku zmene, zmiernenie stresu, osvojovanie si nových zručností, zlepšenie schopnosti vyrovnať sa s nepríjemnou situáciou, zmierenie sa so stratou, porozumenie vlastnej rodine, podporu pozitívneho sebahodnotenia.

 • Karkou, V., Sanderson, P.: Art Therapies. A Research Map of the Field. Elsevier Science Limited, 2006.

Kniha ponúka základný prehľad rôznych definícií artetarpie, vymedzenia arteterapie z pohľadu rôznych terapeutických prístupov. Čiastočne sa venuje aj muzikoterapii, tanečnej terapii a dramaterapii.

 • Kohlová, M.F.: Výtvarné činnosti pro malé děti. Portál Praha 2004.

Táto kniha sa arteterapie veľmi netýka. Zaradila som ju do tohto zoznamu, lebo som v nej našla najviac inšpirácie práve pre výtvarnú činnosť. Kniha ponúka veľmi jednoduché aktivity, využívajúce predmety bežného života zamerané na zmyslovú stimuláciu, rozvoj šikovnosti a tvorivosti. Hoci je určená deťom od 1-3 rokov, ja som sa touto hranicou nedala ovplyvniť a niektoré činnosti som využila aj s dospelými.

Hlavné témy sú maľovanie, modelovanie, stopy, lepenie, odtlačky, praktické pomôcky.

 • Lhotová, M.: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2010.
 • Liebmann, M.: Skupinová arteterapie. Portál Praha 2005.

Táto kniha by určite nemala chýbať vo vašej knižnici, ak sa chcete venovať arteterapii. Veľmi dobre a prakticky spracovaná teoretická časť . Druhá časť ponúka množstvo aktivít a aj odporúčaní v akých situáciách a pre akú cieľovú skupinu ich možno využiť. Aktivity sú popísané veľmi stručne, preto treba mať skúsenosť s vedením arteterapeutickej skupiny, aby ste vedeli aktivitu vhodne zaradiť.

 • Malchiodi, C., A.: The Art Therapy Sourcebook. McGraw-Hill 2007.
 • Malchiodi, C., A. (ed.): Creative Interventions with Traumatized Children. The Guilford Press 2009.
 • Novák, T.: Co dítě sděluje když nakreslí svou rodinu. Rubico Olomouc 2004.

Útla temer 50 stranová knižka, v ktorej sa autor snaží odpovedať na otázku v názve knihy. Kniha sa zameriava diagnostické znaky v kresbách na témy Naša rodina a Začarovaná rodina. Obe témy sú podložené bohatou obrazovou prílohou s interpretáciami.

 • Oaklander, V.: Třinácté komnaty detské duše. Drvoštěp 2003.

Kniha ponúka konkrétne ukážky terapeutickej práce s deťmi (cez gestalt prístup). Okamžite ma zaujala práve svojou konkrétnosťou a prirodzenosťou. Odporúčam ju všetkým, čo pracujú s deťmi, nájdu v nej mnoho inšpirácie.Hlavné tematické okruhy sú ručné výtvory a práca (hlina, cesto..), príbehy, poézia a bábky, zmysly, dramatizácia, terapia hrou, terapeutický proces, poruchy správania.

 • Perout, E.: Arteterapie se zrakově postiženými. Okamžik, Praha 2005.
 • Pipeková, J., Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči. Paido, Brno 2001.

Zborník prípsevkov od rôznych autorov o muzikoterapii, psychomotorike, dramaterapii, arteterapii, činnostnej terapii, hipoterapii a canisterapii. Arteterapii sú venované štyri príspevky, dva od Šárky Dostálovej a dva od Jaroslavy Šickovej.

 • Pogády, J., Nociar, A., Mečíř, J., Janotová, D.: Detská kresba v diagnostike a liečbe. SAP Bratislava 1993.

Túto knihu považujem za slovenskú klasiku v oblasti literatúry týkajúcej sa arteterapie. Je v nej veľmi dobre spracovaná predovšetkým teória všetkého čo sa týka detskej kresby - detská kresba v norme a patológii, diagnostika a terapeutické aspekty detskej kresby, umelecký prejav a detská kresba.

Odporúčam všetkým, čo chcú písať nejakú prácu o detskej kresbe alebo o arteterapii.

 • Rubin, J.A.: Child Art Therapy. John Wiley and Sons, Inc. 2005.
 • Rubinová, J.A.: Přístupy v arteterapii. Teorie a technika. Triton, 2008.
 • Silversstone, L.: Art Therapy. The Person-Centred Way. Jessica Kingsley Publishers, 2007.

Popis celého programu arteterapeutickej skupiny podľa rogeriánskeho prístupu s komentármi autorky k jej priebehu. Celkovo sa mi zdá, že ide skôr o rogeriánsku skupinu, kde sa využívajú aj prvky arteterapia.

 • Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001.
 • Slavík, J., Wawrosz, P.: Umění zážitku, zážitek umění, 2. časť. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004.

Oba diely sú veľmi hutné texty o artefiletike, umení a pedagogike.

 • Slavíková, V., Slavík, J., Eliášová, S.: Divej se, tvoř a povídej! Portál, Praha, 2007.

Artefiletika pre predškolákov a mladších školákov.

 • Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. OZ Terra Therapeutica, Bratislava, 2008.

Zborník príspevkov z medzinárodnej arteterapeutickej konferencie 27.4.2007.

 • Šicko, J., Šicková, J., a kol.: Therra therapeutica Medzi nebom a zemou. OZ Terra Therapeutica, Bratislava, 2010
 • Šicková - Fabrici, J.: Arteterapia - ú/zá žitkové umenie? Petrus, 2006.
 • Šicková - Fabrici, J.: Základy arteterapie. Portál, Praha, 2002.
 • Uhlíř, J.: Tvoříme ve stylu známých malířú. Portál Praha 2002.

Množstvo inšpirácie nie len na hodiny výtvarnej výchovy.

 • Ženatá, K.: Obrazy z nevědomí. Portál Praha 2005.

Obsah knihy úplne vystihuje podtitul - práca v arteterapeutickom ateliéri. Prvá kniha a predovšetkým prvá autorka na našom trhu, ktorá sa rozhodla ponúknuť pohľad pod pokrievku. Ak neviete čo je to arteteterapia a nerozumiete, čo chce povedať jej definícia a čo je to vlastne ten proces o ktorý ide, tak v tejto knihe nájdete odpoveď.