Ponúkame Vám

 

A R T E T E R A P E U T I C K Ý   SKUPINOVÝ PROGRAM

zameraný na

objavovanie zdrojov a posolstiev z detstva

 


Spolu 9 stretnutí - 9 arteterapeutických aktivít zameraných na

 Hľadanie a objavovanie zdrojov a posolstiev, ktoré si z detských čias vedome či nevedome prinášame a ovplyvňujú náš život.

 

 Stretnutia začínajú zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Pri tvorbe budeme využívať rôzne výtvarné techniky a materiály.

Výsledné diela neanalyzujeme ani nehodnotíme z estetického hľadiska

- dôležité je ako tvoríme, čo pri tom prežívame a ako sa to dotýka nášho života.

 

Kedy: raz týždenne v stredu od 15,30 – 17, 30 hod. (9 stretnutí po dobu 9 týždňov)

Začíname: 2. apríla 2014

 

Kde: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Brnianska 47, Bratislava

 

Pre koho: program je otvorený pre všetkých od 18 rokov – výtvarné nadanie alebo predchádzajúca skúsenosť s arteterapiou nie je podmienkou.

 

Získate:

-          možnosť nového pohľadu na aktuálne dianie vo svojom živote

-          skúsenosť s arteterapeutickými technikami a arteterapeutickým procesom v skupine (ktorú je možné využiť v osobnom živote ako aj v praxi tzv. pomáhajúcich profesií)

-          osvedčenie o účasti - pri min. účasti na siedmych stretnutiach

 

Cena za celý program: 50,-  Eur (v cene je zahrnutý výtvarný materiál)

 

Program vedú: poradenské psychologičky a arteterapeutky Mgr. Ivona Rankovová a Mgr. Katarína Mihinová

 

Organizátor: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Bratislava I. v spolupráci s OZ Artea (www.arte-terapia.sk)

 

 

Prihlásiť sa môžete na e-mail: katkaprobstova@gmail.com

Doterajšie aktivity

Skupiny vždy viedla dvojica arteteraputiek: Mgr. Katarína Mihinová a Mgr. Ivona Rankovová

  • Na jar 2013 sme viedli  arteterapeutickú zážitkovú skupinu zameranú na sebapoznávanie vo vzťahoch . Program pozostával z 9 dvoj-hodinových, raz týždenne. Celkovo sa ho zúčastnilo 15 účastníčok a účastníkov rôzneho veku a profesie. Každé stretnutie bolo tematicky zamerané, dotýkalo problematiky vzťahov a bolo delené na dve časti - v prvej časti sa tvorilo a druhá časť bola venovaná reflexii. Začali sme jednoduchým zadaním "vzťah", ktorý bolo treba spracovať formou koláže. Väčšinou išlo o individuálnu tvorbu, posledných pár stretnutí bolo aj interaktívnych. Najväčšia duskiusa sa rozpútala po tvorbe obrázku, kde bolo zadané dokresliť pokračovanie čítanej poviedky. Poviedka popisovala život jednej manželskej dvojice. Neprečítali sme ju dokonca a na účastníčkach a účastníkoch skupiny bolo, aby výtvarne stvárnili ako by podľa nich situácia  danej dvojice pokračovala.

Zo spätných väzieb účastníkov a účastníčok:

"Program som vnímal ako dobrú príležitosť dozvediet sa nové veci o vzťahoch pre mňa relatívne neštandardnou metódou. Bol som milo prekvapený pestrým výberom tém a zaujal ma fakt, koľkými spôsobmi sa dá daná tematika v rámci arteterapie spracovať. Vedenie vnímam ako veĺmi dobré,skúsené a príjemné.

Na skupine ma zaujal priateľský a kolegiálny prístup a posutp pri tvorbe spoločného diela."

 

"Na stretnutiach sa mi veľmi páčilo. Vždy som sa na to tešila a čakala, čo budeme robiť. Témy boli veľmi zaujímavé a získala som pri nich vedomosť ako sa na tvorbu pozerať. Oslovovali ma vaše trefné otázky, ktoré ste nám pri prezentáciách kládli. Jednoduchými otazkámi a dotazmi ste nás naviedli na možné spojítka súvisiace s našou tvorbou."       

                                                           

  • Počas jesene r. 2012 prebehla arteterapeutická zážitková skupina zameraná na obavovanie vlastných zdrojov pri riešení problémov. Opäť išlo o program, ktorý pozostával z 9 dvojhodinových stretnutí, kde sa účastníčky mohli výtvarne spracovať témy súvisiace s prístupom k riešeniu problémov, v čom vidia prekážky a čo im naopak pomáha.
  • V priebehu jari 2012 sme opätovne viedli arteterapeutickú skupinu zameranú na emócie. Program pozostával z 9 dvoj-hodinových stretnutí tematicky zameraných na emócie (rozpoznávanie emócií, telesné prežívanie emócií a pod.)  Zúčastnilo sa ho 15 členiek rôznych profesií a vzdelania.
  • Na jeseň 2011 sme viedli Sebaskúsenostnú arteterapeutickú skupinu zameranú na emócie. Zúčastnilo sa jej 15 členiek - študentiek a pracovníčok tzv. pomáhajcúcich profesií. Viac informácií v letáku: sebaskusenostna skupina - emocie.pdf (522,2 kB)
  • Počas jari 2011 sme viedli otvorenú arteterapeutickú zážitkovú skupinu pre študentky a študentov VŠ a žiačky a žiakov od 2.ročníka strednej školy. Stretávali sme sa raz týždenne na 1,5 hodiny v Centre pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie, Brnianska 47, Bratislava.

    Stretnutia začínali zadaním témy a po dostatočnom čase na tvorivý proces nasledovala diskusia k vytvoreným dielam. Výsledné diela sa nehodnotili z estetického hľadiska, dôležité bolo prežívanie, proces tvorby a to ako sa to dotýka nášho života.

  • Na jeseň roku 2007 prebehla v Bratislave sebaskúsenostná arteterapeutická skupina. Skupina bola uzavretá, zúčastnilo sa jej 10 aktívnych členiek a členov. Stretávali sme sa 10 pondelkov po sebe na dve hodiny v MC Hojdana. Každé stretnutie malo rovnakú štruktúru, no tvorilo sa vždy na iný podnet (napr. báseň, pieseň, konkrétna téma, hlina, pohľadnice..). Polovicu času stretnutia sme sa venovali podnetu a tvorbe, druhú polovicu sme využili na prezentáciu výtvorov, reflexiu a rozprávaniu o procese tvorby a dojmoch, ktoré daný podnet v účastníčkach a účastníkoch vyvolal.