Pre školy

Prečo arteterapia na školách?

Deti a mladí ľudia ktorí majú emocionálne, alebo psychické problémy potrebujú urýchlenú psychologickú pomoc, aby boli schopní benefitovať z vyučujúceho procesu. Odkladanie, alebo zanedbanie tejto pomoci môže mať za následok zhoršenie školského prospechu, problémové správanie, narušenie sociálnych väzieb. Arteterapia ako forma intervencie môže pomôcť pri individuálnom psychickom, emocionálnom, vzdelávacom, sociálnom a fyzickom vývine dieťaťa.

Arteterapeutická intervencia alebo program môže byť nápomocný žiačkam a žiakom pri:

    •       budovaní sebadôvery

    •       zlepšení  porozumenia sebe samému aj druhým

    •       zlepšení komunikácie a vzťahov s druhými ľuďmi

    •       pochopení a zvládaní emocionálnych problémov a problémov so správaním

    •       porozumení a práci so svojím hnevom

    •       hrozbe vylúčenia zo školy

    •       trápení sa zo straty, alebo choroby blízkeho človeka

    •       rodinných problémoch

    •       udomácnení sa v novej škole

Ako vyzerá deň arteterapeuta na škole?

Pracovná náplň arteterapeuta na škole pozostáva s individuálnych terapií (1 žiak/žiačka), skupinových terapií (2-8 žiakov a žiačok), konzultácií s rodičmi, s učiteľkami a učiteľmi, vzdelávania-seminárov pre rodičov, učiteľky a učiteľov, zapisovania priebehu terapií.

Ako prebieha terapia na škole?

Terapeutické stretnutia prebiehajú pravidelne, zväčša v týždenných intervaloch, v ten istý deň v týždni. Odporúčaný minimálny počet stretnutí pre žiakov a žiačky je 12, ale ideálne by stretnutí malo byť 16 a viac. Počet stretnutí závisí od samotného dieťaťa a problému s ktorým dieťa prichádza. Je na odbornosti terapeuta správne odhadnúť dĺžku terapie, prípadne zastavenie alebo naopak predĺženie terapie.

Na začiatku terapeut zorganizuje stretnutie s dieťaťom a rodinou / právnym zástupcom dieťaťa. Aby arteterapia mohla začať, všetky strany musia s terapiou súhlasiť. Na stretnutí terapeut a rodina rozoberú problémy dieťaťa a dohodnú sa podmienky a približné trvanie terapie.

Počas celého trvania arteterapie terapeut spolupracuje so školou a s rodinou dieťaťa. Po ukončení terapeutického procesu, arteterapeut napíše výstupny dokument, ktorý bude zahŕňať dôvody pre odporučenie dieťaťa na terapiu, zhodnotenie terapie, a odporúčanie / návrhy do budúcnosti.

Čo sa očakáva od školy?

Od školy sa očakáva, že bude spolupracujúca, ústretová a iniciatívna v týchto bodoch:

 • poskytne vhodný a nerušený priestor na arteterapeutickú aktivitu, ideálne s umývadlom v miestnosti
 • zabezpečí zamestnanca - styčnú osobu s vedomosťami o problémových deťoch, ktorý bude aktívne spolupracovať s arteterapeutom a s rodičmi detí v terapii
 • čiastočne zabezpečí výtvarný materiál
 • pri dohodnutých seminároch zabezpečí účasť učiteľského zboru

 

Projekt sa doteraz stretol s veľmi dobrou odozvou. Tú sú niektoré z nich:

Žiaci a žiačky:

 • Milá skupina, som rád že ste mi pomohli s agresiou…
 • Na skupine sa mi páčilo zoskupenie v akom sme boli. Rôzne hry, ktoré sme hrali a aktivity, vlastne celá skupina bola super… Ďakujem za všetko.
 • Milá skupina, ďakujem že som tu mohla byť a bližšie sa spoznať s ľuďmi zo školy…

Rodičia:

 • Páčilo sa mi, že sme riešili konkrétne situácie podľa zadanej témy...
 • Vždy som sa na rodičovské stretnutia veľmi tešila… bonusom boli i osobné konzultácie a poradenstvá…
 • Mal som pocit, že stretnutia boli orientované pre rodičov s deťmi do 15 rokov, ale boli prínosom aj pre rodičov starších detí.

Učitelia a učiteľky:

 • Ďakujem za úžasné stretnutia, ktoré ma obohatili, lebo som sa dozvedela zaujímavé veci a cítila som sa veľmi príjemne… určite by som prijala ešte takéto stretnutia.
 • Bolo to výborné! Takéto stretnutia by mali absolvovať všetci, nielen učitelia a rodičia. Svet by bol hneď krajší, ľudia by boli k sebe lepší, keď by si rozumeli na úrovni pocitov.
 • Veľmi sa mi páčila hra na emócie - pocity. Uvoľnilo to atmosféru.